Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Strategie i programy rozwojowe » Strategie, programy, plany

Strategie i programy rozwojowe: Strategie, programy, plany

Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Piły
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta Piły na lata 2019-2022
Gminny program rewitalizacji dla miasta Piły
Strategia rozwoju miasta Piły do 2035 roku
Zarządzenie Nr 1500(222)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 maja 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 505 (74) 16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie „Regulaminu wynajmowania lokali z zasobów Programu Wsparcia - Mieszkanie na Start”
Zarządzenie Nr 505(74)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie „Regulaminu wynajmowania lokali z zasobów Programu Wsparcia - Mieszkanie na Start”
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły na lata 2021-2030
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Piły na lata 2020-2022
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Piły na lata 2017-2019
Gminny Program Wspierania Rodziny Miasta Piły na lata 2014-2016
Gminny Program Przeciwdziałnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile na lata 2021-2025
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Strategia rozwoju miasta Piła 2000+
Program prewencji kryminalnej miasta na lata 1996 - 2005 Bezpieczne miasto
Program rozwoju turystyki i rekreacji
Program wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Piły (produkcja, usługi, handel)
Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2010 r.
Wieloletni program współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2013
Program współpracy samorządu gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
Program inwestycyjny miasta na lata 2000–2002
Strategia rozwoju miasta na lata 2005 - 2015

Uchwały zmieniające:

Strategia rozwoju miasta na lata 2005 - 2015 modyfikacja
Lokalny program rewitalizacji obszarów powojskowych
Lokalny program rozwiązywania problemów społecznych na lata 2001 - 2005
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2021-2025
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2017-2021
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2012-2016
Strategia Mieszkalnictwa dla Gminy Piła na lata 2007 - 2013
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piła na lata 2002 – 2006
Kierunek wspierania przedsiębiorczości na terenie miasta Piły przez samorząd gminy
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły  (str 1 – 100)
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piły  (str 101 – 241)
Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2005 - 2012  (str 1 – 32)
Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2005 - 2012  (str 33 – 64)
Program ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2005 - 2012  (str 65 – 99)
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2010 do 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 do 2017
Plan gospodarki Odpadami dla Gminy Piła
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła na lata 2010 do 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 do 2017
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły na lata 2014-2032
Program usuwania azbestu ne terenie Gminy Piła na lata 2006 - 2012  (str 1 – 13)
Program usuwania azbestu ne terenie Gminy Piła na lata 2006 - 2012  (str 14 – 33)
Program usuwania azbestu ne terenie Gminy Piła na lata 2006 - 2012  (str 34 – 62)
   

wstecz