Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Urząd Miasta: Informacje dotyczące przetwarzania danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy placu Staszica 10.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: plac Staszica 10, 64-920 Piła
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /content.php?cms_id=2654

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Marta Czaplińska. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: ido@um.pila.pl

Do IOD w Urzędzie Miasta Piły należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Gminę Piła/Urząd Miasta Piły, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Urząd wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2 oraz podmioty, z którymi Gmina Piła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Miasta Piły zostały określone w naszej Polityce Prywatności /content.php?cms_id=2302

 


  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE – 4.5.2016 PL L 119 z późn. zm.).
  2. Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180)
   

wstecz