Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Urząd Miasta: Informacje dotyczące przetwarzania danych - Sprawy załatwiane milcząco

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO1
Klauzula informacyjna dla spraw załatwianych milcząco

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gmina Piła, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Piły z siedzibą w Urzędzie Miasta Piły, przy placu Staszica 10.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: plac Staszica 10, 64-920 Piła;
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą – adres: www.epuap.gov.pl adres skrytki: /o22j5e3gnq/SkrytkaESP

Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: ido@um.pila.pl

Do IOD w Urzędzie Miasta Piły należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Gminę Piła/Urząd Miasta Piły, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia spraw milcząco na podstawie art. 122a–122h Kodeksu postępowania administracyjnego2, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowania lub organy właściwe oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione, do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina Piła zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych, jak również podmioty z którymi gmina zawarła umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili zakończenia celu, dla którego zostały one zebrane, a w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach3 przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).

 


  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE – 4.5.2016 PL z późn. zm.)
  2. Dz. U. z 2021 r. poz. 735
  3. Dz. U. z 2020 r. poz. 164
   

wstecz