Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Załatwianie spraw w Urzędzie: Osoby z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu

 

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH OSÓB Z DYSFUNKCJĄ
NARZĄDU WZROKU I SŁUCHU

 

W dniu 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchoniewidome podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Piły do skorzystania z:

 1. bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się;
 2. pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy;
 3. środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych SMS, przesyłania faksów;
 4. udostępnienia przez organ administracji publicznej dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla tych osób, na ich wniosek.

Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza do właściwego w sprawie organu administracji publicznej co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Bezpłatna pomoc przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu, co do zasady, w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza w Urzędzie Miasta Piły można zgłosić:

 • osobiście – w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych, II piętro, pokój 226
 • pocztą elektroniczną na adres: pomoc_tlumacza@um.pila.pl
 • telefonicznie na numer: (67) 210 42 64
 • przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer: 668 231 015
 • przesyłając faks na numer: (67) 212 35 66

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania
 3. numer telefonu kontaktowego

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Miasta oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

 • polski język migowy (PJM);
 • system językowo-migowy (SJM);
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Wielkopolskiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia osobie niepełnosprawnej (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem o przyczynie oraz ustalony zostanie możliwy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać ze środków wspierających komunikowanie się w Urzędzie Miasta Piły, tj.:

poczta elektroniczna - um@um.pila.pl
elektroniczna skrzynka podawcza - /o22j5e3gnq/SkrytkaESP
wiadomość tekstowa SMS -  (67) 212 62 10
przesyłanie faksów -  (67) 212 35 66

   Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka PJM, SJM I SKOGN

 

   

wstecz