Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Informacja publiczna: Dostęp do informacji publicznej

Podstawowe informacje o dostępie do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Urzędu Miasta Piły w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły www.bip.um.pila.pl są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: um@um.pila.pl
  2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP
  3. pocztą na adres:
    Urząd Miasta Piły
    plac Staszica 10
    64-920 Piła

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Urząd Miasta Piły może pobrać opłatę od Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Od decyzji Prezydenta Miasta Piły o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piły – odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

wstecz