Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Dostępność: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Piły zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły.

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. multimediów nadawanych na żywo;
 2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 4. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 5. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 6. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Koordynatorowi do spraw dostępności – Pani Justynie Dziubie, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu 67 210 42 64,,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na adres dostepnosc@um.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Piły mieści się w budynku zlokalizowanym przy placu Staszica 10, 64-920 Piła. Jest to budynek 4 kondygnacyjny.
Komunikacja zewnętrzna – szerokość dojść , dojazdu do budynku nie budzi zastrzeżeń, Do budynku najłatwiej dotrzeć od strony ul. Piłsudskiego i Witaszka oraz Zygmunta Starego i 14 Lutego. W tych okolicach znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie powinno być problemów z dojazdem do Urzędu. Ulice o nawierzchni asfaltowej a chodniki wykonane z płyt chodnikowych lub polbruku. Przy przejściach dla pieszych obniżone krawężniki.
Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe w tym 2 dla osób niepełnosprawnych przyjeżdżające pojazdem mechanicznym.
Do budynku prowadza dwa wejścia. Do wejście głównego prowadza 3 stopnie schodowe i spocznik. Po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózku. Wejście główne wyposażone są w drzwi automatyczne, rozsuwane na boki, wzbudzane na detektor ruchu.
Do wejścia bocznego prowadzą 3 stopnie schodowe ze spocznikiem a wewnątrz 6 stopni.
Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 6 m2 a następnie drugie drzwi, również automatyczne rozsuwane na boki wzbudzane na detektor ruchu.
Na wprost wejścia usytuowany jest punk informacyjny obsługiwany przez pracownika Urzędu, który udziela informacji w sprawie możliwości załatwienia konkretnej sprawy i kieruje interesanta do merytorycznego wydziału. Informacji udziela również dyżurny Straży Miejskiej, który dyżuruje w pomieszczeniu po lewej stronie od wejścia.
Po lewej stronie znajdują się również pomieszczenia biurowe do których wchodzi się po 4 stopniach schodowych i spocznikiem.
Także po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszającą się na wózku. Osoba poruszająca się na wózka ma swobodny dostęp do windy, która znajduje się na wprost wejścia do budynku oraz do Sali Obsługi Interesanta, która znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Winda z drzwiami automatycznymi wyposażona w przyciski w języku Braill’a oraz komunikaty głosowe.
Na piętra prowadzi klatka schodowa ze spocznikami na półpiętrach, po obu stronach zamontowane poręcze. Poszczególne kondygnacje podzielone są na hol, skrzydło lewe, skrzydło prawe. Szerokość korytarzy na piętrach wynosi ok 2,3 m. Dostęp do III piętra możliwy jest bocznymi klatkami schodowymi lub co wskazane dla wszystkich interesantów windą, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest zapewniony osobom poruszającym się na wózku.
Na każdej kondygnacji znajdują się po dwie toalety damskie i dwie męskie. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w SOI oraz w lewym skrzydle budynku. Ponadto na parterze budynku znajduje się przewijak oraz kącik zabaw dla dzieci.
Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
Obecnie w budynku jest tablica informacyjna z rozkładem wydziałów, numerami pomieszczeń biurowych. Aktualne komunikaty i bieżące informacje są również wyświetlane na monitorze telewizyjnym. Ponadto informacji udziela pracownik w punkcie informacyjnym oraz dyżurny Straży Miejskiej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a poza windą osobową, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje dodatkowe

W Urzędzie Miasta Piły można skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika po uprzednim umówieniu się z 3-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 67 210 42 37 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pomoc_tlumacza@um.pila.pl .

W celu uzyskania pełnej informacji o uprawnieniach osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu kliknij tutaj .

Pracownicy Urzędu Miasta Piły dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom dostępności cyfrowej udostępnianych na stronie internetowej materiałów, jeśli jednak mają Państwo propozycje, które ułatwią korzystanie z serwisu internetowego osobom z niepełnosprawnościami, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dostepnosc@um.pila.pl .

   

wstecz