Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urzędu Miasta Piły (Archiwum)
Bip - Strona główna

Rada Miasta

Urząd Miasta

Oświadczenia majątkowe

Załatwianie spraw w Urzędzie

Ogłoszenia i komunikaty »

Prawo lokalne

Przetargi na nieruchomości i ruchomości gminne

Konkursy ofert

Zagospodarowanie przestrzenne

Nabór na stanowiska

Jednostki organizacyjne

Jednostki pomocnicze-Osiedla »

Budżet i mienie Gminy

Raporty o stanie Gminy Piła »

Organizacje pozarządowe

Strategie i programy »

Ochrona środowiska

Informacja publiczna

Konsultacje z mieszkańcami »

Spisy Powszechne

Wybory Powszechne

Zgromadzenia publiczne

Działalność lobbingowa

Polityka prywatności »

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza »

Dostępność

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html

Informacja publiczna: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podstawowe informacje o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej można przesłać:

 1. pocztą elektroniczną na adres: um@um.pila.pl
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP
 3. pocztą na adres:
  Urząd Miasta Piły
  plac Staszica 10
  64-920 Piła

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz. U. z 2019 r. poz. 1446):

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. tajemnicę przedsiębiorcy,
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Urząd Miasta Piły, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd Miasta Piły,
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Prezydent Miasta Piły.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie http://www.bip.um.pila.pl lub publicznie udostępnionych w inny sposób (np. zamieszczonych w serwisie internetowym Miasta Piły – http://www.pila.pl) obejmują:

 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Urzędu Miasta Piły;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Prezydent Miasta Piły może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Prezydent Miasta Piły w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Prezydent Miasta Piły nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronach: http://www.bip.um.pila.pl oraz http://www.pila.pl

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Prezydent Miasta Piły może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Prezydent Miasta Piły może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Wymieniona powyżej opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Prezydenta Miasta Piły ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi Prezydenta Miasta Piły o przyjęciu oferty.
Brak zawiadomienia Prezydenta Miasta Piły przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Piły, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Prezydenta Miasta Piły o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piły – odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

wstecz